W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcowsko-Adwokacka Anna Lenz, Hanna Weber s.c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 5, 87-100 Toruń, NIP 956-230-99-19.
2. Z administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kancelaria@kancelariawtoruniu.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonu 502-447-467 oraz 883-929-849.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a. Podjęcia działań zamierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B) RODO)
b. Realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i emailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B) RODO)
c. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. Wystawianie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.
d. W celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
e. Wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzgodnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit F RODO);
f. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzgodnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit F RODO);
g. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzgodnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:

a. W odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok do końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
b. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Pana ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
c. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
d. W odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;
e. W odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
b. Dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
c. Dane identyfikacji podatkowej;
d. Dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
e. Dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
f. Dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
g. Dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

6. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podmioty z następujących kategorii:

a. Współpracujący z kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
b. Nabywcy wierzytelności kancelarii;
c. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe)
d. Biura informacji gospodarczej;
e. Podmioty świadczące usługi:

 Informatyczne oraz nowych technologii;
 Płatnicze;
 Księgowo-finansowe
 Audytorskie i kontrolne;
 Windykacyjne;
 Drukarskie;
 Niszczenia dokumentów;
 Pocztowe oraz kurierskie

7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przez cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt 1 i 2.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt 4 lit d-h. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt 4 lit. C i D). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a. Dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
b. Sprostowania danych;
c. Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d. Ograniczenia przetwarzania danych;
e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. Przenoszenia danych.

11. Jeśli uzna Pani/Pan za przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dacie organ będący jego następcą)
12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

 

 

Dane Kancelarii

A. Lenz, H. Weber
Kancelaria Prawna s.c.

ul. Panny Marii 5
87-100 Toruń
NIP: 956-230-99-19

Kontakt

Anna Lenz - Radca Prawny

+48 502 447 467

a.lenz@kancelariawtoruniu.pl

Hanna Weber - Adwokat

+48 883 929 849

h.weber@kancelariawtoruniu.pl